Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Народне песме македонски бугара

Верковиħ, Стефан И. Народне песме македонски бугара: Женское песме : Кн. І. /  Стефан И. Верковиħ .- Београду: Правителстеном Книгопечатьном, 1860 .- ХІХ, 373 с.