Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Категории

На горе

Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване по проекти

Анкетна карта за кандидатстване на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели по проект BG05М2OP001-2-009-0005Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 
 
Powered by Phoca Download