Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

През 2016-2017 г. дейностите се подпомагат от Университетския комплекс по хуманитаристика, финансиран от фонд "Научни изследвания"

Категории

На горе

Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване по проекти

Анкетна карта за кандидатстване на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели по проект BG05М2OP001-2-009-0005Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 
 
Powered by Phoca Download