Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Категории

На горе

Граматически речник на старобългарския език: А.М. Тотоманова, Т. Славова, Г. Ганева

Файловете съдържат граматическите таблици, въз основа на които е създаден електронният граматически речник като част от Историческия речник на българския език, разположен на http://histdict.uni-sofia.bg. Авторите на таблиците са както следва: Анна-Мария Тотоманова - съществителни имена, Татяна Славова - прилагателни имена, Гергана Ганева - глаголи, финитни форми.

 
 
Powered by Phoca Download