Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Категории

На горе

Отзиви и рецензии

Отзиви и рецензии

 Горещ

Рецензия на сборник статии "Проблеми на историческата лексикология и лексикография" от доц. д-р Ростислав Станков

 Горещ

Рецензия от Елена Арнаудова-Коцева за части от дисертационен труд "Вехтозаветните четива за Страстната седмица в старобългарската богослужебна и небогослужебна книжнина" на Андрей Бобев

 Горещ

Рецензия от Елена Арнаудова-Коцева на статията "Митарствата на душата" от Любка Ненова.

Рецензия от гл. ас. д-р Тодор Тодоров на студията Guido Terreni, Marsilius of Padua and William of Ockham on Institutional Infallibility от Мартин Осиковски.

 Горещ

Рецензия от проф. дфн Татяна Славова на магистърска теза на тема "Речник индекс към трил слова на Петър Черноризец" на Велемира Иванова.

 Горещ

Дипломна работа "Електронно издание с речник на Троянската притча" на Димитрина Русева.

 Горещ

Рецензия от проф. дфн Калин Янакиев на книгата на Мартин Осиковски "Убежище на вярата. Църквата и съборът в съчиненията на Марсилио от Падуа и Уилям от Окам".

Рецензияза труда на н.с. Кирил Първанов "Префиксната перфективация в историята на българския език" от доц. д-р Маргарита Тетовска-Троева.

 Горещ

Рецензия на монографията на Анета Димитрова "Синтактична структура на преводната агиография" от проф. д-р dr.h.c. Ангелина Минчева-Игнатова.

Рецензия на книгата на Ани Кемалова ”Сборникът СУДАЦ (Софийски препис, XVII в.) в светлината на лексикално-текстологическите проблеми на южнославянските правни паметници” от проф. дфн Иван Харалампиев

 Горещ

Рецензия от проф. д-р Иван Юстинианов Кочев за книгата на гл. асистент д-р Лъчезар Перчеклийски – „Словообразуване на nomina abstracta в евангелски паметници от Х и ХІ век (С особен оглед към Мариинското четириевангелие), Благоевград, 2011 г.

 Горещ

Рецензия на магистърската теза на дипломантката Роза Георгиева Илишкова-Лещанска със заглавие „Наблюдения върху езика и съдържанието на ръкопис 217 В от Университетската библиотека с оглед на неговата езикова принадлежност и жанрова специфика”.

 Горещ

Рецензия от доц. д-р Мария Спасова на дисертация на Павлина Стефанова Върбанова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ - "Славянският превод на пандектите на Антиох. Езикови аспекти".

 Горещ

Рецензия от проф. дфн Иван Харалампиев на книгата "Речник-индекс на Словата на авва Доротей (по ръкопис 1054 от сбирката на М. П. Погодин)" на Камен Димитров.

 
 
Powered by Phoca Download