Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

16 слова на Св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674)

Изданието е подготвено от Мария Спасова

Фототипно издание на ръкопис НБКМ No 674, който съдържа славянския превод на богослужебната колекция от 16 хомилии на св. Григорий Богослов.

ISBN 978-954-07-3764-5