Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Представата за покръстването на българите в католическата традиция X-XVII в.

Анна Влаевска-Станчева

StanchevaОбект на изследването е познанието за покръстването на българите, за свързаните с него събития и за владетеля покръстител в католическата писмена и изобразителна традиция от началото на X до началото на XVII в. Ще бъдат разгледани и приложени в оригинал (по възможност editio princeps) и в превод, с пълна библиографска справка и съответни бележки, значителен брой текстове от повече или по-малко известни на българските научни среди съчинения, както и немалък брой неизвестни или неизползвани в този смисъл различни по жанр средновековни съчинения, от произведения на хуманистическата историография и от сборници с историографско-агиографски характер. Ще бъде направено ясно разграничение между извор и традиция. Изследването е съсредоточено главно върху развитието на основните мотиви и на тяхната рецепция, както и на свързаните с това въпроси за среда на възникване, поръчител/потребител, отражение/влияние върху съвременни и по-късни исторически текстове и изобразителни цикли.