Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България

Иван Билярски

BiliarskiКнигата предлага издание на текста, коментар и цялостно преосмисляне на текста на един известен паметник от времето на Първото българско царство: „Сказание Исаево, как бе издигнат от ангел на Седмото небе“ (познат повече с наименованието, дадено му от Йордан Иванов: „Български апокрифен летопис от XI век“). Произведението е разгледано в контекста на литературата от същата епоха и особено на историческата и есхатологичната книжнина, която има специално място при формирането на новата християнска идентичност.

Тук можете да прочетете отзив за книгата от Георги Каприев.

ISBN 978-954-92526-8-2