Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Среднобългарският превод на Хрониката на Константин Манасий и неговият литературен контекст

Вася Велинова

VelinovaКнигата е посветена на среднобългарския превод на Хрониката на Константин Манасий, извършен по времето на българския цар Иван Александър (1331–1371). Основно внимание е отделено на археографски и кодикологичен анализ на запазените цели преписи и фрагменти; на съпътстващите превода текстове в сборниците, съставяни по поръка на балканските владетели; на стилистиката на превода и на значението му за развитието на художествения език на българската литература през ХІV в. За първи път се прави опит за идентификация на гръцкия препис, послужил при превода. Предлагат се и хипотези за датировка на илюстрирания препис на Хрониката, както и за някои особености на илюстративния цикъл.

ISBN 978-954-07-3601-3