МПМ

МПМ (5)

Петък, 30 Март 2018 13:36

Резултати

Основни резултати от изпълнението на на проект „Модерна палеославистика и медиевистика“:

Петък, 30 Март 2018 13:35

Дейности

Основни дейности на проект на проекта „Модерна палеославистика и медиевистика“:

Петък, 30 Март 2018 13:34

Цел

Основната цел на проекта „Модерна палеославистика и медиевистика“ е развитието на човешките ресурси в сферата на палеославистиката и медиевистиката чрез повишаване на квалификацията на научните кадри.

Петък, 30 Март 2018 13:32

Идея

Основната идея на проект МПМ се състои в решаването на конкретни научноизследователски задачи в областта на палеославистиката и медиевистиката, като се използват създадените по няколко предходни проекта, финансирани от ОП РЧР, електронни инструменти и бази данни.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“