Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Нова книга

В края на миналата година излезе от печат фототипното издание "16 слова на Св. Григорий Богослов (фототипно издание на НБКМ 674)". Изданието представя по прекрасен начин целия ръкопис НБКМ 674, който съдържа славянския превод на богослужебната колекция от 16 хомилии на св. Григорий Богослов. Подготвено е от Мария Спасова и отпечатано от Университетско издателство "Св. Климент Охридски" в рамките на поредица "История и книжнина".

Официалното представяне на изданието ще бъде направено през май 2015 г.