Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Програма лятна школа

ПРОГРАМА

ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПАЛЕОСЛАВИСТИКА И МЕДИЕВИСТИКА

Трявна 26.07 – 04.08.2010 г.26.07.
18.00 Официално откриване

27.07.
10.00. Проф.  Александър Наумов (Венеция, Краков) – Библейският текст – модел и материал
14.30. Ст. н. с. II ст. Светлина Николова (КМНЦ, София) – Старобългарският превод на Стария завет

28.07.
10.00. Доц. Надежда Милютенко (СПбГУ, Русия) – Ветхий Завет и апокрифы: Всемирная история в древнерусской культуре
14.30. Проф. Георги Минчев (Лодз) – Терминът 'апокриф' в раннохристиянската и византийско-славянска традиции
Представяне на специалността "Палеославистика и народна култура" в Университета в Лозд (д-р Иван Н. Петров)

29.07.
10.00. Проф. дфн Татяна Славова (СУ) – Библейското Осмокнижие в състава на Архивния хронограф
14.30. Проф. Георги Димитров (СУ) – Историзмът като предизвикателство пред социалните и хуманитарните науки

30.07.
Екскурзия до Арбанаси и Велико Търново

31.07.
10.00. Проф. Тибор Живкович (Институт за история, Белград) – Средновековните исторически съчинения като извори за Балканската история: 1. Ново издание и изследване на Дуклянската хроника; 2. Изворите на Константин Порфирогенит
14.30. Проф. Дмитрий Полывянный (Ивановски държавен университет) – 1. Типология на средновековна православна историография.  2. Течението на време в българското средновековно историописание

01.08.
10.00. Доц. д-р Кирил Максимович (РАН, Москва) – Византийское право в славянских переводах IX - XIII веков
14.30. Доц. д-р Вася Велинова (СУ) – Рецепция на византийските хроники на българска почва

02.08.
10.00. Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова (СУ) – Юлий Африкан и славянската историографска традиция
11.00. Доц. д-р Ростислав Станков (СУ) – Старобългарският превод на Хрониката на Георги Амартол и Хронограф по Великому изложению
14.30. Ст.н.с. II ст. д-р Нина Гагова  (ИБЛ, София) – Определяне произхода на ръкописите (кръгла маса)

03.08.
10.00. Доц. д-р Александър Кьосев (СУ) – Библейски и светски моменти: концептуални модели
14.30. Ст.н.с. II ст. д-р Елена Коцева (СУ) – С. Белчин, Самоковско – книги и книжовност (ХІІІ – ХІV – ХІХ в.)
16.30. Доц. д-р Мария Спасова (ВТУ) – Проблемът  за "стар/нов български  език": формулирането на значението (значенията) на думите в Историческия речник на българския език

18.00. Официално закриване на лятната школа по палеославистика и медиевистика