Ариани

Ариани (5)

Известни са десет славянски преписа на Словата против арианите от Атанасий Александрийски в превод на Константин Преславски – те са руски и датират от XV, XVI и XVIII в. Всички ръкописни свидетели съдържат приписката на Тудор Доксов (вж. най-долу), въз основа на която старобългарският превод традиционно се отнася към 906 г.

Вторник, 04 Юни 2019 17:48

Резултати

За първи път се предприема цялостно изследване на един непълно изучен текст, възникнал в зората на възприемането на Кирило-Методиевата традиция в България и създаден от един от преките ученици на св. Методий еп. Константин Преславски.

Вторник, 04 Юни 2019 17:40

Дейности

Работната програма на проекта е организирана в 5 работни пакета, както следва:

Вторник, 04 Юни 2019 17:35

Цел

Целта на проекта е да приложи съвременните изследователски методи (текстологични, лингвистични, историко-филологически, кодикологически) към едно недостатъчно изследвано произведение на старата българска книжнина, каквото е преводът на Словата против арианите, направен от Константин Преславски, и да определи неговото значение като един от най-важните източници за последвалата догматическа и антиеретическа традиция у нас.

Проект КП 06-ОПР05/3 „България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски“