Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Старобългарски ръкописи

Триод на Кодов

Триоден фрагмент (Кодов триод, Триод на Кодов). XI век, край. 1 лист. Открит от Христо Кодов през 1963 г. в Габрово. Съдържа част от Постния триод, трипесеннец за утренята в четвъртък на предпостната седмица. На обратната страна на листа има глаголическа приписка. Издание: Кодов 1966, издание и коментар на приписката, Велчева 1999: 129-130.

Петербургски октоих

Петербургски октоих (Ленинградски палимпсест, Санкт-Пербургски октоих). 11 век. Глаголически паметник, писан с късна глаголица. Долният слой на среднобългарски богослужебен сборник от 13 век, писан върху глаголически текст. Съдържа отделни тропари от канони на октоиха. Пази се Руската Национална библиотека, Санкт-Петербург (сигн. Q.п.I. 64). Цялостно издание липсва. Части са издадени у Lunt 1958 и Велчева 1999: 117-119.

Синайски миней

Синайски миней (Синайски празничен миней). XI век. Глаголически паметник. 2 листа. Последование на службата за Йоан Кръстител (част) и Канон за Петър и Павел. Представител на късната българска глаголица с едноеров правопис (само с ъ) и четири знака за назални гласни. Открит в Синайския манастир “Св. Екатерина” през 1975 г., където се пази под сигн. MS 4/N. Цялостно не е издаван. Описание и снимка на стр. 1б-2а: Tarnanidis 1988: 100-102, table 11, срв. и Schaeken 1998: 362-363. Канонът е издаден: Tarnanidis 1990: 91-97; издание на страниците от снимката у Велчева 1999: 96-99.