Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Информатика, граматика, лексикографияИнформатика, граматика, лексикография BG051PO001-3.3.06-0024. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. Още...

Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследванияКомпютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания BG051PO001-3.3-04-0011. Финансира се от Европейския социален фонд и Р България по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. Още...

Модерна палеославистика и медиевистикаМодерна палеославистика и медиевистика BG05М2OP001-2-009-0005. Финансира се от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Р България по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Още...

Е-Medievalia Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистикаЕ-Medievalia Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика BG051PO001-4.3.04-0004. Финансира се от Европейския социален фонд и Р България по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. Още...

Ариани

През 2022 г. дейностите се подпомагат от проект КП 06-ОПР05/3, финансиран от Фонд научни изследвания

ФНИ

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта

279375

Добре дошли в електронния портал за кирилометодиевистика

Македонски кирилски лист

Македонски кирилски лист (Лист на Гилфердинг, Гилфердингов лист). 10 век, първа половина. Съдържа откъс от трактат за преводаческото изкуство от неизвестен славянски автор. Изказани са предположения за авторство на текста на Йоан Екзарх, Константин-Кирил Философ, Методий, Константин Преславски. Почеркът е архаично наклонено висящо писмо с близки паралели в Енинския апостол и Савината книга. Правописът на текста е едноеров, с малък ер и със следи от глаголическо влияние (например използва се само глаголическата буква за ю). Правописът показва връзка с Преславски епиграфски кирилски паметници от края на IX – първата половина на X век. Паметникът е в лошо състояние – пергаментът е силно повреден. Листът е открит от А. Ф. Гилфердинг през 1857 г. на Балканите, но къде по-точно не е известно. Смята се, че това става в Македония, откъдето произлиза и името му. Сега се съхранява в Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург (сб. на И.И. Срезневский № 63, сигн. 24.4.16). Издания: Ильинский 1906, Минчева 1978: 76-89. срв. и Добрев 1981, Минчева 1981.