Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Информатика, граматика, лексикографияИнформатика, граматика, лексикография BG051PO001-3.3.06-0024. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. Още...

Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследванияКомпютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания BG051PO001-3.3-04-0011. Финансира се от Европейския социален фонд и Р България по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. Още...

Модерна палеославистика и медиевистикаМодерна палеославистика и медиевистика BG05М2OP001-2-009-0005. Финансира се от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Р България по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Още...

Е-Medievalia Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистикаЕ-Medievalia Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика BG051PO001-4.3.04-0004. Финансира се от Европейския социален фонд и Р България по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. Още...

Ариани

През 2022 г. дейностите се подпомагат от проект КП 06-ОПР05/3, финансиран от Фонд научни изследвания

ФНИ

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

322607

Добре дошли в електронния портал за кирилометодиевистика

Европейски социален фонд

ESF

Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от Структурните фондове на ЕС, създаден с цел намаляване на различията в равнището на благосъстояние и стандарта на живот в отделните страни членки на ЕС и в регионите, и по този начин насърчава икономическата и социалната кохезия.

 

ЕСФ е посветен на насърчаването на заетостта в Европейския съюз. Той подпомага работната сила и компаниите в страните членки на ЕС за по-успешно справяне с новите, глобални предизвикателства.

Накратко:

  • Финансирането се разпределя между страните членки и регионите, и по-специално между тези от тях, които се намират по-назад в своето икономическо развитие.
  • ЕСФ е ключов елемент на стратегията „Европа 2020”, целяща подобряване на живота на гражданите на ЕС, чрез повишаване на техните умения и подобряване на перспективите им в сферата на заетостта.
  • За постигане на набелязаните цели в рамките на периода 2007-2013 г. между страните-членки и регионите ще бъдат разпределени 75 милиарда евро.
За повече информация за структурните фондове, натиснете тук.
За повече информация за ЕСФ, натиснете тук.
За повече информация за оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", натиснете тук.