Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Категории

На горе

Пространство за самоархивиране

Пространство за самоархивиране

Трудният пъзел на Балканите, Палмира Легурска

Дигитализация на повредени ръкописи, Хайнц Миклас

Редки лексеми в старобългарските писмени паметници, Елка Мирчева

Лингвокултурни аспекти в проучването на историческия синтаксис, Ваня Мичева

За един hapax legomenon в книга Царства, Мария Тотоманова-Панева

Отношение между показателно местоимение и членна форма, Валентина Стефанова

Проектът „Информатика, граматика, лексикография“ и дигиталната обработка на средновековни славянски текстове, Анна-Мария Тотоманова

„За елинските мъдреци“ в НБКМ 774, Ива Трифонова

Текстови субкорпуси и езикови ресурси: Земеделският закон в Хил. 466, Марияна Цибранска-Костова

Some Observations on the Origin of the Southern Slav Title Župan, Tatiana Lekova (Napoli)

 Горещ

Тенденции в (не)граматикализацията на старобългарския глагол мощи "мога, в състояние съм", проф. дфн Татяна Славова, Българска реч, 21, 2015. 3

 Горещ

Перифрастичният прохибитив в старобългарската писменост, проф. дфн Татяна Славова, Българска реч, 21, 2015, 1

 
 
Powered by Phoca Download