Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

e-Medievalia

В края на 2012 година стартира проект e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът „e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)" (BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012) се ръководи от проф. дфн Татяна Славова и е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ". Стойността му е 618 592,00 лв., а продължителността - 24 месеца.

Цели се повишаване на качеството на образование и разширяване на достъпа до образование за млади хора, хора в неравностойно положение и възрастни като част от системата за учене през целия живот. Дейностите са съсредоточени в рамките на приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", която допринася за по-успешната социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия период. Този проект ще предложи един модерен продукт в областта на хуманитаристиката и образованието, чрез който нашето културно и историческо наследство ще бъде представено в неговата пълнота и многообразие. Ще се направи опит за обединение и надграждане на съществуващите електронни ресурси по медиевистика, които ще бъдат пригодени за нуждите на съвременното университетско образование.

Инвестира във вашето бъдеще!