Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Категории

На горе

Пространство за самоархивиране

Пространство за самоархивиране

Речник-индекс на Пандектите на Антиох, д-р Павлина Върбанова

Названията за време в старобългарски, Иван Петров

Some Observations On the Suffix -nt- in the Indo-European Languages, Ivan Petrov

Милтенов, Я. Синайский палимпсест – текстологические и языковые наблюдения. – В: Синайский кодекс и памятники древней христианской письменности: традиции и инновации в современных исследованиях. Санкт-Петербург, 2012, 98–115. (ISBN 978-5-8192-0428-3)

 Горещ

Милтенов, Я. Славянская рукописная традиция Жития Панкратия Тавроменийского. – В: Hagiographica slavica. (Wiener Slawistischer Almanach, 82). München, 2013, 135–144. (ISBN 978-3-86688-400-7; ISSN 0258-6819)

Anti-Armenian Polemics in a Slavic Canon Law Miscellany, Desislava Naydenova

Cyrillo-Methodian Legal Heritage and Political Ideology in the Mediaeval Slavic States, Dessislava Naydenova

 Горещ

Иполитовото тълкувание на Книга на пророк Даниил в ръкопис 741 от Букурещкия държавен архив, Иван Илиев

The Slavonic Versions of Hippolytus of Rome’s Commentaries on the Book of Prophet Daniel, Ivan Iliev

Южнославянската редакция на Тълковния апокалипсис (Речник-индекс и издание на запазената част от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", София, No. 101, XVI в.), Ива Трифонова

 Горещ

Digital Presentation of Bulgarian Lexical Heritage Towards an Electronic Historical Dictionary, Аnna-Maria Totomanova

Eлектронни инструменти за обработка на средновековни славянски текстове, доклад, 21.05.2013 г.

Морфосинтактичен тагсет на старобългарския книжовен език, А. Тотоманова, Т. Славова, Г. Ганева, СУ "Св. Климент Охридски"

Електронни инструменти за изследване на средновековната лексика и граматика, Анна-Мария Тотоманова, Гергана Ганева, Писменото наследство и информационните технологии, El’Manuscript–2014

 Горещ

За една парономазия в Бориловия синодик, проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

Самуиловите надписи и старобългарският книжовен език, проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

За определението „павликянска книжнина“ в българската литературна история, Магдалена Абаджиева

Езикови вариации в късната проповед (XIX в.). Проблеми на издаването и включването в лексикални тезауруси, Маргарет Димитрова

Текстологични наблюдения върху притчата за тримата приятели от средновековната повест за Варлаам и Йоасаф, Диана Димова

Към изучаването на славянските библейски книги с тълкувания, Ивона Карачорова

 
 
Powered by Phoca Download