Понеделник, 14 Ноември 2022 14:30

Изследвания

Атанасий Александрийски. Първо слово против арианите. Том II. Изследвания Атанасий Александрийски. Първо слово против арианите. Том II. Изследвания

Излезе от печат книгата „АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ. ПЪРВО СЛОВО ПРОТИВ АРИАНИТЕ. ТОМ II. ИЗСЛЕДВАНИЯ”.

Второто издание представлява колективна монография и съдържа изследване на Първо слово против арианите в сравнение с останалите слова, Учителното евангелие също в превод на Константин Преславски и други книжовни паметници от епохата в няколко посоки:

  1. Историческия контекст за появата на старобългарския превод (с оглед на формулировката filioque и в контекста на готското арианство)
  2. Правописа и пунктуацията на най-ранния Погодинов препис
  3. Лексиката на превода (редки, специфични и предпочитани от Константин Преславски речникови единици и словообразувателни вериги, композити, евентуални негови неологизми и хапакси) в съпоставка с речниковия състав на други ранни славянски текстове
  4. Богословската терминология и изразяването на опозицията божествено – небожествено чрез лингвистична екзегеза
  5. Преводаческите стратегии в Словата против арианите и Учителното евангелие в контекста на старобългарската книжнина (морфосинтактични архаизми и иновации)
  6. Изследване на преводаческите похвати и грешките спрямо предполагаемия гръцки оригинал
  7. Идентифциране на маркери от преводаческата практика на Константин Преславски в други старобългарски съчинения от епохата като знак за негово участие в превеждането им
  8. Южнославянската традиция на Атанасий Александрийски през XIV–XVIII в. (заимствания и реминисценции от Словата против арианите след X в. в Беседата против богомилите на Козма Презвитер, Бориловия синодик, Паноплия догматика на Евтимий Зигавин и съчинения на патриарх Евтимий).

Така за първи път в палеославистиката старобългарският превод на Първо слово против арианите като един от най-ранните и значими паметници на богословската мисъл в християнска България се изследва компаративно и комплексно – в исторически, правописно-пунктуационен, морфосинтактичен, лексикално-лексикографски, словообразувателен и стилистичен аспект.

Изданието, както и T. I, е отпечатано от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Прочетена 208 пъти

Галерия със снимки