Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Български език

Кратка биография на Св. Иоанъ Кукузель

Кратка биография на Св. Иоанъ Кукузель, или скроменъ приносъ на изучванието историята на българския народенъ надпевъ. / Петър Вълчев Сарафов. - София : Братья Миладинови на Н. Ф. Чипев, 1893. - 121 с.