Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Български език

Аромъне

Вайганд, Густав. Аромъне: етнографическо - филологическо - историческо  издирване на тъй наречния народ македоно - ромъне или цинцаре. / Густав Вайганд; Прев. от нем. Ср. Данов. - Варна : П. Хр. Генков, 1899. - 308 с.