Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Български език

Паметници из Българско

Шкорпил, Х. В., Шкорпил К. В. (Братя Шкорпилови). Паметници из Българско: Ч. 1. Тракия. / Херменегилд Вацлав Шкорпил, Карел Вацлав Шкорпил.  -  София : Придворна печ. Б. Прошек, 1888. – 90 с.

Из Беломорската равнина

Шишков, Ст. Н. Из Беломорската равнина: Пътни бележки и впечатления. / Стою Неделчев Шишков. - Пловдив : Печатница „Труд“ на Беловеждов, 1907. - 56 с.