Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Български език

Грамматiка или буквеница славенска

Сичан-Николов, Хр. К. Грамматiка или буквеница славенска. /  Христодул Костович Сичан-Николов. -  Цариград – Галата : Д. Цанков и Б. Мирков, 1858. -[2], V, [3], 168, 61c.

Лични дела и спомени по възраждането на солунските братя и серски българи

Салгънджиев, Ст. Лични дела и спомени по възраждането на солунските братя и серски българи, или 12-годишна жестока неравна борба с гръцката пропаганда: в 2 части / Стефан Колчев Салгънджиев. - Пловдив : Печатница „Труд“  на П. Беловеждов, 1906. - 112 с.