Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Български език

Старобългарска граматика със сборник от образци за четене, разбор и превод

Попов, Н. П. Старобългарска граматика със сборник от образци за четене, разбор и превод: учебник за средните училища. / Състав. Никола П. Попов. - Прага : д-р Едуард Грегр, 1883. – 72 с.

Кратка славенска грамматика

Партений Зографски. Кратка славенска грамматика / Съставена от Архимандрита Партения. – Цариград : Книгопеч. Ц. вестника, 1859. – ІІІ, 187 с.