Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Съобщение

IGL project logoНа 20 декември 2012 г. в зала 218 на блок 25А на БАН, Институт по информационни и комуникационни технологии от 16.00 ч. ще се проведе семинар по електронно анотиране на текстове по проект "Информатика, граматика, лексикография" (BG051PO001-3.3.06-0024).

Лектори на семинара са доц. д-р Петя Осенова и доц. д-р Кирил Симов.

ПОКАНА

Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски" ви кани на публична лекция на тема "Глаголица - кирилица - латиница: транскрипция и транслитерация".

Лекцията ще се изнесе от проф. Роланд Марти от Саарския университет, Германия, почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски“ и гост на Факултета по славянски филологии по програмата за преподавателска мобилност „Еразъм“.

Oчакваме ви на 13.12.2012 г.  от 17.15 часа в 124 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски".

Съобщение

Информатика, граматика, лексикография

На 30 ноември 2012 г. от 17 ч. в заседателна зала 2 на Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе работна среща на екипа за управление, експертите, обучителите и подбраната целева група по проект "Информатика, граматика, лексикография" (BG051PO001-3.3.06-0024).

Важно съобщение!

Logo Informatics ProjectПроектът „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОМН набира участници в целевата група: докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Изисквания към кандидатите:

Съответствие с целевите групи на схемата за безвъзмездна финансова помощ: кандидатите следва да са докторанти, постдокторанти, специализанти или млади учени по смисъла на действащото в Р България законодателство.

Предимство имат следните кандидати:

  1. с интереси в областта на палеославистиката и компютърната лингвистика;
  2. с опит в морфологично разпознаване на словоформи в средновековни славянски текстове, изготвяне на речникови статии, разчитане и набор на средновековни славянски писмени паметници, изготвяне на библиографски списъци и показалци.

Тези обстоятелства се доказват чрез списък с публикации, автобиография и други документи по преценка на кандидата.

Комисията си запазва правото да провери приносите на кандидатите към други научноизследователски или образователни проекти, за да установи степента на мотивираност и/или уменията за работа в екип на съответният кандидат.

Кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път: чрез изпращане на анкетни карти на електронен адрес . Анкетната карта можете да изтеглите от тук.

Краен срок за кандидатстване: 17.30 ч. на 1.11.2012 г.

Подкатегории