Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

ReIReS research scholarship

Interested in a research scholarship in a library or archive?

ReIReS LogoThe European network ReIReS offers scholarships of two weeks for scholars and young researchers under the guidance of experts and grants free travel, subsistence and accommodation in 14 facilities in Europe.

Go here for an overview of outstanding book treasures and collections we offer for research: http://reires.eu/call-for-proposals-tasc-and-taad

Лятна школа по проект МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoВ началото на месец август - от 5 до 12 август 2018 г. - в хотел Арена, гр. Самоков ще се проведе Лятна школа за обучение на целевата група на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Школата е предназначена за участниците в целевата група на проекта - студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" - които се обучават и имат научни интереси в областта на медиевистиката и палеославистиката. Пътуването ще стане с организиран транспорт (автобус) като заминаването е в 16 часа на 5 август, а отпътуването - сутринта на 12 август. Програмата на школата можете да изтеглите от следващата връзка.

Всички, които отговарят на описания по-горе профил, могат да заявят своето участие на до 23.07.2018 г.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Представяне на „Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста“

stanislavov coverНа 5 юли 2018 г. от 14.00 ч. в заседателна зала 1, ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“ ще се състои официалното представяне на изданието „Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста“ с автори проф. Анна-Мария Тотоманова и доц. Диана Атанасова (УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 884 стр., ISBN 978-945-07-4441-4). В представянето ще вземат участие проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ и проф. Иван Илчев, ръководител на Университетския комплекс по хуманитаристика, който финансира издаването на текста.

Книгата е първият том от замисленото издание за един от най-ценните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. Макар да датира от XIV в., пергаментният кодекс, известен и със своя каталожен номер като НБКМ 1039, е съхранил много старинен пласт от текстове, появата на които се отнася към зората на старобългарската книжнина. Настоящият том 1 включва наборно издание на целия паметник, което е подчинено на принципите на дипломатическото издаване, т.е. текстовете са възпроизведени във вида, в който са в ръкописа – с всички специфични и надредни знаци, без да се въвеждат промени и нормализации. Изданието е съпроводено с бележки и коментари, а в началото са поместени изследвания върху правописа и езика на тримата основни преписвачи на кодекса и особеностите на неговия състав.

Заповядайте!

Втори отчетен период на МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoВ началото на месец юни 2018 г. изтече вторият шестмесечен период на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Всички дейности са изпълнени както е планирано в проектното предложение, подобно на първия период.

През втория период са осъществени леки размествания в състава на целевата група. Поради лични причина групата са напуснали двама студенти, но междувременно са включени двама нови студенти. Целевата група към настоящия момент се състои от 6 студенти, 11 докторанти, 5 постдокторанти (сред които 3 млади учени), 3 специализанти и 9 преподаватели, създадени са и функционират 5 работни групи. Поискана е и промяна на бюджета за максимално оползотворяване на средствата останали от закупуването на канцеларски и рекламни материали, която е одобрена от УО.

Прочети още: Втори отчетен период на МПМ