Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Трети отчетен период на МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoВ началото на месец декември 2019 г. изтече третият шестмесечен период на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Всички планирани дейности за периода са изпълнени, подобно на първия и втория период на проекта.

През третия период целевата група на проекта се е увеличила с двама преподаватели и към настоящия момент тя се състои от 6 студенти, 11 докторанти, 5 постдокторанти (сред които 3 млади учени), 3 специализанти и 11 преподаватели, които са разпределени в петте работни групи. През периода е поискано удължаване на срока на проекта с три месеца до 31 март 2019 г., което е одобрено от УО.

Прочети още: Трети отчетен период на МПМ

Представяне на юбилеен сборник

cover dobrev 2018Катедрата по кирилометодиевистика най-учтиво Ви кани на представянето на сборника „Иван Добрев. Избрани трудове по медиевистика“ (ISBN 978-954-07-4484-1), посветен на 80-годишниия юбилей на чл.-кор. проф. д.ф.н. Иван Добрев.

Събитието ще се състои на 30.10.2018 г. от 18,00 часа в Заседателна зала № 2 на СУ „Св. Климент Охридски“. За книгата ще говорят учениците на юбиляря, които са съставители и редактори на тома.

Очакваме Ви!

Пети обучителен семинар МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoНа 27 октомври 2018 г., събота, от 10.00 до 18.00 часа в аудитория 8 на Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе петия обучителен семинар за целевата група по проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Семинарът ще бъде на тема „Образ и слово в Средновековието“ с лектори проф. И. Христов, доц. Д. Атанасова и гл. ас. Г. Ганева, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Б. Пенкова, НХА, проф. Кр. Станчев, Трети римски университет и проф. Г. Минчев, Лодзки университет.

Прочети още: Пети обучителен семинар МПМ

ReIReS research scholarship

Interested in a research scholarship in a library or archive?

ReIReS LogoThe European network ReIReS offers scholarships of two weeks for scholars and young researchers under the guidance of experts and grants free travel, subsistence and accommodation in 14 facilities in Europe.

Go here for an overview of outstanding book treasures and collections we offer for research: http://reires.eu/call-for-proposals-tasc-and-taad