Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Текуща селекция

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, завърши процеса на набиране на участници в целевата група. Въпреки това екипът на проекта обявява текуща селекция и всички желаещи да се включат в дейностите по проекта като студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени, специализанти и преподаватели, които отговарят на обявените критерии, могат да подадат документи. Вашите кандидатури ще бъдат разгледани от Комисията за селекция на проекта и при възможност ще бъдете добавени към сформираните научни екипи за извършване на реална научни изследвания и участие в международна мобилност. Критериите и документите за кандидастване можете да видите в първоначалното съобщение.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първа среща с целевата група

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 26 септември 2017 г., вторник, от 17.30 часа в зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе първа среща с цялата целева група на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На срещата ще бъде представена ОП НОИР, както и конкретните цели и задачи на проекта. Ще бъдат разяснени и дейностите, свързани с представителите на целевата група – научни изследвания, разпределяне по работни групи, участие в обученията по проекта, участие в мобилността по проекта и др. Ще бъдат представени и научните ръководители на отделните работни групи.

Прочети още: Първа среща с целевата група

Селекция на докторанти

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Екипът на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, удължава срока за набиране на докторанти като участници в целевата група.

Докторантите, както и останалите представители на целевата група, ще участват в 5 еднодневни обучения, едноседмична лятна школа и реални научно-изследователски дейности в областта на медиевистиката в оставащия период до края на 2018 г. Те ще имат възможността да се включат и в няколко краткосрочни мобилности в европейски страни. Целта е повишаване на квалификацията и не се предвижда отработването на конкретен брой часове.

Прочети още: Селекция на докторанти

Избор на лого на проект MPM

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Уважаеми приятели!

Проектът BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ стартира официално преди два месеца. Още обаче не сме избрали графично лого, което да включим в нашите информационни и комуникационни материали.
Нашият екип е подготвил четири варианта на лого, в което са използвани глаголически букви. Искаме да се обърнем към Вас, за да ни помогнете да изберем най-добрия. Гласувайте!

екип на проект
„Модерна палеославистика и медиевистика“

Прочети още: Избор на лого на проект MPM