Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Представяне

На 23.11.2015 г. от 17.30 часа в Университетската библиотека на СУ "Св. Климент Охридски" като част от програмата на традиционните Климентови четения за млади изследователи ще се състои премиерата на две книги, създадени с участие на членовете на катедрата по кирилометодиевистика:

  1. "Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник"  (А. Тотоманова и Д. Атанасова, съставители). Изданието е осъществено с финансовата помощ на НИС при СУ "Св. Климент Охридски" и на Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ), който е съорганизатор на събитието.
  2. "Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик" с автори А. Тотоманова и И. Христов.

Представянето се организира от катедрата по кирилометодиевистика и богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Кирило-Методиевския научен център.

Заповядайте!

Нова книга

В края на лятото излезе от печат Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик и придружаващите го текстове в ръкопис НБКМ 289. Автори са проф. Анна-Мария Тотоманова и доц. Иван Христов.

Речник-индексът е изработен по текста на новото издание на паметника И. Божилов, А. Тотоманова, И. Билярски „Борилов синодик. Издание и превод“, С., 2010 и ще се предлага в комплект с него.

Заключителна конференция

На 29-30 юни 2015 г. в нова конферентна зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 10 ч. ще се проведе заключителната конференция по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.

След края на конференцията ще се състои и колегиум на целевата група на проекта "Информатика, граматика, лексикография"

Заповядайте!

 

Семинар

На 17 юни 2015 г. в заседателна зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 16 ч. ще се проведе семинар на тема "Изработване на речник-индекси с помощта на специализиран софтуер". Семинарът се организира по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.

Лектори на семинара ще бъдат проф. дфн Анна-Мария Тотоманова и доц. д-р Иван Христов, които ще представят работата си по "Речник-индекс на Бориловия синодик и прилежащите му текстове".

След края на семинара ще се състои и колегиум на целевата група на проекта "Информатика, граматика, лексикография"

Заповядайте!