Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Стартира проект „Модерна палеославистика и медиевистика“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 2 юни 2017 г. официално стартира изпълнението на проект „Модерна палеославистика и медиевистика“ (МПМ), разработен от Катедрата по кирилометодиевистика на Факултет по славянски филологии към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът трябва да се реализира до 31 декември 2018 г. и е на стойност 383 995,92 лв.

www.eufunds.bg

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

1100 години от успението на Климент Охридски, пръв следовник на св. Кирил и Методий и патриарх на българската книжовност

Програма на международната научна конференция "Св. Климент в културата на Европа" Св. Климент Охридски е една от най-значителните фигури в европейската културна, църковна и обществена история от края на 9 и началото на 10 в. Той повежда учениците на Кирил и Методий, останали живи след разгрома на Кирило-Методиевата мисия във Велика Моравия през 885 г., към България, запазвайки за бъдещето и техните имена, и тяхното дело. Заедно със своите съратници и с огромната подкрепа на българските владетели в българското царство до края на живота си той пренася духовното им наследство в България. От България славянската писменост и култура се разпространяват широко след 10 в. между всички източноправославни славяни. Това променя конфигурацията на европейската култура, в която за първи път се възприемат като официални език и писменост, изградени върху основата на съвременен народен говор на всички нива на обществения живот. Така славянската писмена култура заема своето място като трета основна съставна част на Европейската цивилизация. С преводите и със собствените си съчинения св. Климент изиграва изключителна роля за създаването на българският книжовен език, на книжовната и духовната лексика.

Прочети още: 1100 години от успението на Климент Охридски, пръв следовник на св. Кирил и Методий и патриарх на...

Представяне на сборник

Agioslavica Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Националният дворец на културата - Литературен клуб "Перото" Ви канят на представянето на сборника Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней.

В представянето ще участват доц. Ана Стойкова, проф. Марияна Цибранска и доц. Явор Милтенов.

16,30 часа, 24 ноември 2016 г.
Литературен клуб "Перото"

Климентови четения 2016

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на седемнадесетите Климентови четения за млади изследователи, които тази година са посветени на 1100 години от успението на свети Климент Охридски.

откриване 9,00 часа, 28 ноември 2016 г., Ректорат - Заседателна зала 2