Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Важно съобщение за селекция

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира участници в целевата група.

Изисквания към кандидатите:

Съответствие на кандидатите с целевите групи на схемата на ОП НОИР: кандидатите следва да са студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени, специализанти и преподаватели по смисъла на действащото в Р България законодателство. Всички кандидати трябва да притежават основни компютърни умения и не трябва да участват в целевата група на други проекти, финансирани от ОП НОИР.

Прочети още: Важно съобщение за селекция

Стартира проект „Модерна палеославистика и медиевистика“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 2 юни 2017 г. официално стартира изпълнението на проект „Модерна палеославистика и медиевистика“ (МПМ), разработен от Катедрата по кирилометодиевистика на Факултет по славянски филологии към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът трябва да се реализира до 31 декември 2018 г. и е на стойност 383 995,92 лв.

www.eufunds.bg

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

1100 години от успението на Климент Охридски, пръв следовник на св. Кирил и Методий и патриарх на българската книжовност

Програма на международната научна конференция "Св. Климент в културата на Европа" Св. Климент Охридски е една от най-значителните фигури в европейската културна, църковна и обществена история от края на 9 и началото на 10 в. Той повежда учениците на Кирил и Методий, останали живи след разгрома на Кирило-Методиевата мисия във Велика Моравия през 885 г., към България, запазвайки за бъдещето и техните имена, и тяхното дело. Заедно със своите съратници и с огромната подкрепа на българските владетели в българското царство до края на живота си той пренася духовното им наследство в България. От България славянската писменост и култура се разпространяват широко след 10 в. между всички източноправославни славяни. Това променя конфигурацията на европейската култура, в която за първи път се възприемат като официални език и писменост, изградени върху основата на съвременен народен говор на всички нива на обществения живот. Така славянската писмена култура заема своето място като трета основна съставна част на Европейската цивилизация. С преводите и със собствените си съчинения св. Климент изиграва изключителна роля за създаването на българският книжовен език, на книжовната и духовната лексика.

Прочети още: 1100 години от успението на Климент Охридски, пръв следовник на св. Кирил и Методий и патриарх на...

Представяне на сборник

Agioslavica Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Националният дворец на културата - Литературен клуб "Перото" Ви канят на представянето на сборника Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней.

В представянето ще участват доц. Ана Стойкова, проф. Марияна Цибранска и доц. Явор Милтенов.

16,30 часа, 24 ноември 2016 г.
Литературен клуб "Перото"