Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Старобългарски ръкописи

Синайски палимпсест

Синайски палимпсест (Fragmentum Sinaiticum). Глаголически паметник. XI век. Долната част на л. 45 от кирилски ръкопис. 1 лист, който съдържа откъс от изборно евангелие (Мт 13:28-30, 36-42, Мк 5:26). По текст е близък до Асеманиевото евангелие. Съхранява се в Синайския манастир “Св. Екатерина” (сигн. Slav. 39/O). Издания: Altbauer, Mareš 1980; допълнения и поправки у Koch 1983 и Велчева 1999: 102-107.

Зографски палимпсест

Зографски палимпсест. XI век. Глаголическият текст на вмъкнатите две тетради от Зографското евангелие. (вж. по-горе). От този изборен евангелски текст са разчетени 6 страници, които съдържат части от Евангелието според Матея. Издание: Добрев 1971 (с кирилска транслитерация).

Боянски палимпсест

Боянски палимпсест. XI век. Глаголически паметник, съхранен като долен пласт от среднобългарско кирилско евангелие от 13 век. Открито е през 1945 г. От Виктор Григорович в Боянската църква край София. Кирилският паметник съдържа 106 листа. Част от глаголическия текст (26 страници) е разчетена и издадена в кирилска транслитерация. Днес се пази в Руската държавна библиотека в Москва (сигн.: фонд 87, №8 /M. 1690/). Издание: Добрев 1972.